gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Gulzar
 
gaulajaar

dao idvaanao Sahr mao
r}naa laOlaa _ BaUpaoMd`, jayadova,GaraoMda (1977)

dao naOnaa AaOr ek khanaI
AartaI mauKajaI-, rahUladova bama-na,maasaUma (1982)

dao naOnaao mao AaMsaU Baro hO
lataa maMgaoSakr, rahUladova bama-na,KauSabaU (1975)

eo ijaMdgaI, yao lamaha jaI laonao do
AaSaa Baaosalao, AnaU mailak,iflahala (2002)

eo ijaMdgaI, galao lagaa lao
sauroSa vaaDkr, [ilayaa rajaa,sadmaa (1983)

eo AjanabaI, taU BaI kBaI
mahalaxmaI _ ]idta naarayaNa, e. Aar. rhmaana,idla sao (1998)

ek Akolaa [sa Sahr maoM
BaUpaoMd`, jayadova,GaraoMda (1977)

ifr sao Aa[-yaao, badra ibadosaI
AaSaa Baaosalao, rahUladova bama-na,namakIna (1982)

ifr vahI rata hO, ifr vahI rata hO Kvaaba kI
ikSaaor kumaar, rahUladova bama-na,Gar (1978)

Gar jaaegaI, tar jaaegaI
AaSaa Baaosalao, rahUladova bama-na,KauSabaU (1975)

hma nao doKaI hO ]na AaKaaoM kI
lataa maMgaoSakr, homaMta kumaar,KaamaaoSaI (1969)

hvaaAaoM pao ilaKa dao, hvaaAaoM ko naama
ikSaaor kumaar, homaMta kumaar,dao dunaI caar (1968)

hjaar raho mauD ko doKaI
lataa _ ikSaaor, Kayyaama,qaaoDI saI baovafa[- (1980)

hujaUr [sa kdr BaI naa [tarako cailae
BaUpaoMd` _ sauroSa vaaDkr, rahUladova bama-na,maasaUma (1982)

[tanaa laMbaa kSa laao yaarao, dma inakla jaae
lataa _ hrIhrna, ivaSaala,hU taU taU (1999)1 |  2 |  3 |  M |  5 |