gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Faruqh Kaiser
 
far}Ka kOsar

Agar maOM paUCU javaaba daogao
lataa _ rfI, iSakarI (1963)

caaorI caaorI jaao tauma sao imalao taao laaoga @yaa khoMgao
lataa _ maukoSa, laxmaIkaMta pyaarolaala,paarsamaNaI (1963)

vaao jaba yaad Aae, bahaota yaad Aae
lataa _ rfI, laxmaIkaMta pyaarolaala,paarsamaNaI (1963)