gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Shailendra
 
SaOlaoMd`

manamaaohnaa, baDo JaUzo
lataa maMgaoSakr, SaMkr jayaikSana,saImaa (1955)

maMijala vahI hOM pyaar kI, rahI badla gae
SaMkr jayaikSana,kzpautalaI (1957)

maoro mana kI gaMgaa, AaOr taoro mana kI jamaunaa ka
maukoSa, SaMkr jayaikSana,saMgama (1964)

mauJao tauma sao kuC BaI
maukoSa, SaMkr jayaikSana,knhOyaa (1959)

naa CoDao kla ko Afsaanao
lataa maMgaoSakr, SaMkr jayaikSana,rata AaOr idna (1967)

naOna imalao caOna kha`
lataa _ mannaa Do, SaMkr jayaikSana,basaMta bahar (1956)

Aao jaanaovaalao, hao sako taao laaOT ko Aanaa
maukoSa, saicanadova bama-na,baMidnaI (1963)

Aao maoro sanama, Aao maoro sanama
lataa _ maukoSa, SaMkr jayaikSana,saMgama (1964)

Aao sajanaa, barKaa bahar AayaI
lataa maMgaoSakr, salaIla caaOQarI,parKa (1960)

ipayaa taaosao naOnaa laagao ro, naOnaa laagao ro
lataa maMgaoSakr, saicanadova bama-na,gaa[-D (1965)

paUCao naa kOsao maOnao rOna ibataayaI
mannaa Do, saicanadova bama-na,maorI saUrta taorI AaMKaoM (1963)

pyaar huAa, [krar huAa
lataa _ mannaa Do, SaMkr jayaikSana,EaI 420 (1955)

rata ko hmasafr, qak ko Gar kao calao
AaSaa _ rfI, SaMkr jayaikSana,A^na [ivhinaMga [na pa^rIsa (1967)

rata nao @yaa @yaa Kvaaba idKaae
talata maohmaUd, salaIla caaOQarI,ek gaaMva kI khanaI

rajaa kI AaegaI baarata, rMigalaI haogaI rata, magana maOM naacaUMgaI
lataa maMgaoSakr, SaMkr jayaikSana,Aah (1953)1 |  2 |  3 |  M |  5 |  6 |