gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Yogesh
 
yaaogaoSa

Aae tauma yaad mauJao, gaanao lagaI hr QaDkna
ikSaaor kumaar, saicanadova bama-na,imalaI (1975)

jaana_e_mana, jaana_e_mana, taoro dao nayana
AaSaa _ yaoSaudasa, salaIla caaOQarI,CaoTI saI baata (1975)

ijaMdgaI, kOsaI hO paholaI hayao
mannaa Do, salaIla caaOQarI,AanaMd (1978)

kha tak yao mana kao AMQaoro ClaoMgao
ikSaaor kumaar, rajaoSa raoSana,baataaoM baataaoM maoM (1979)

khI dUr jaba idna Zla jaae, saaMja kI dulhna badna caurae
maukoSa, salaIla caaOQarI,AanaMd (1978)

k[- baar yaU BaI doKaa hO
maukoSa, salaIla caaOQarI,rjanaIgaMQaa

na baaolao tauma naa maOnao kuC kha
AaSaa _ Aimata kumaar, rajaoSa raoSana,baataaoM baataaoM maoM (1979)

na jaanao @yaaoM haotaa hO, yao ijaMdgaI ko saaqa
lataa maMgaoSakr, salaIla caaOQarI,CaoTI saI baata (1975)

rjanaIgaMQaa fUla taumharo, mahko yaU hI jaIvana maoM
lataa maMgaoSakr, salaIla caaOQarI,rjanaIgaMQaa

irmaJaIma igaro saavana, saulaga saulaga jaae mana
ikSaaor kumaar, rahUladova bama-na,maMijala (1979)

yao idna @yaa Aae lagao fUla hsanao
maukoSa, salaIla caaOQarI,CaoTI saI baata (1975)