gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


> Hindi Home | lyricswriter | Neeraj
 
naIrja

Aaja madhaoSa huAa jaae ro, maora mana, maora mana, maora mana
lataa _ ikSaaor, saicanadova bama-na,Saima-laI (1971)

Apanao haozaoM kI bansaI banaa lao mauJao
lataa _ ikSaaor, saicanadova bama-na,ga^mbalar (1971)

idla Aaja Saayar hO, ga%ma Aaja nagm%aa hO
ikSaaor kumaar, saicanadova bama-na,ga^mbalar (1971)

fUlaaoM ko rMga sao, idla kI klama sao
ikSaaor kumaar, saicanadova bama-na,p`aoma paujaarI (1970)

ho maOnao ksama laI, ho taUnao ksama laI
lataa _ ikSaaor, saicanadova bama-na,taoro maoro sapanao (1996)

jaIvana kI baigayaaM mahkogaI
lataa _ ikSaaor, saicanadova bama-na,taoro maoro sapanao

kOsao kho hma pyaar nao
ikSaaor kumaar, saicanadova bama-na,Saima-laI (1971)

iKalatao hO gaula yaha, iKala ko ibaKar nao kao
ikSaaor kumaar, saicanadova bama-na,Saima-laI (1971)

ilaKao jaao Kata tauJao, vaao taorI yaad maoM
maaohaommad rfI, SaMkr jayaikSana,knyaadana (1968)

maoGaa Cae AaQaI rata, baOrna bana gayaI inaMdIyaa
lataa maMgaoSakr, saicanadova bama-na,Saima-laI (1971)

maora mana taora pyaasaa
maaohaommad rfI, saicanadova bama-na,ga^mbalar (1971)

rMgaIlaa ro, taoro rMga maoM, yaU rMgaa hOM, maora mana
lataa maMgaoSakr, saicanadova bama-na,p`aoma paujaarI (1970)

saubah naa AayaI, Saama naa AayaI
maaohaommad rfI, caa caa caa (1964)