gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Anand Bakshi Lata Mangeshkar Sachindev Burman Anuraag (1972) 
gaIta AanaMd baxaI lataa maMgaoSakr saicanadova bama-na Anauraga 


sauna rI pavana, pavana paUrvaOyyaa
maO hU AkolaI, AlabaolaI taU saholaI maorI bana jaa saaiqayaaM

cala taU maora AaMcala qaama ko
Anajaanao rstao [sa gaama ko
saaqaI hOM yao maoro naama ko
naOna yao inagaaoDo iksa kama ko
Daolao maora mana, eosao jaOsao naOyyaa

kao[- taao hao eosaa paUCo baata jaao
igar} taao pakD laovao haqa jaao
hsao raoyao sada maoro saaqa jaao
saaoe jaagao, saMga idnarata jaao
eosao hao imalana, jaOsao QaUpa COyyaa