gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Saahir Ludhiyanvi Kishor Kumar Sachindev Burman Munimji (1955) 
gaIta saaihr lauiQayaanavaI ikSaaor kumaar saicanadova bama-na maunaImajaI 


jaIvana ko safr maoM rahI, imalatao hOM ibaCD jaanao kao
AaOr do jaatao hOM yaado, tanaha[- maoM taDpaanao kao

yao r}pa kI daOlatavaalao, kba saunatao hOM idla ko naalao
takdIr naa basa maoM Dalao, [na ko iksaI idvaanao kao

jaao [na kI najar sao Kaolao, duKa paae mauisabata Jaolao
ifrtao hOM yao saba Alabaolao, idla lao ko maukr jaanao kao

idla lao ko dgaa dotao hO, ek raoga lagaa dotao hO
hsa hsa ko jalaa dotao hO, yao husna ko parvaanao kao