gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Mohhamad Rafi Kalyanji Anandji Raaz 
gaIta maaohaommad rfI klyaaNajaI AanaMdjaI raja% 


Akolao hOM calao AaAao, jaha hao
kha Aavaaja do tauma kao kha hao

taumho hma ZUMZtao hO, hmao idla ZUMZtaa hO
naa Aba maMijala hOM kao[-, naa kao[- rasa\taa hO

yao tanaha[- ka Aalama, AaOr [sa par Aapa ka gama
naa jaItao hO, naa martao, bataaAao @yaa kro hma