gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Pradeep Mukesh O. P. Nayyar Sambandh 
gaIta pa`dIpa maukoSa Aao. paI. nayyar saMbaMQa 


cala Akolaa, cala Akolaa, cala Akolaa
taora maolaa paICo CUTa rahI cala Akolaa

hjaarao maIla laMbao rasa\tao, tauJa kao baulaatao
yaha duKaDo sahnao ko vaasa\tao tauJa kao baulaatao
hO kaOna saa vaao [nsaana yaha par ijasanao duKa naa Jaolaa

taora kao[- saaqa naa do taao, taU Kaud sao pa`Ita jaaoD lao
ibaCaOnaa QartaI kao kr ko, Aro AakaSa AaoZ lao
yaha paUra Kaola ABaI jaIvana ka taUnao kha hOM Kaolaa