gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Shailendra Mukesh Saleel Chowdhury Jagte Raho (1956) 
gaIta SaOlaoMd` maukoSa salaIla caaOQarI jaagatao rhao 


ijaMdgaI Kvaaba hO
Kvaaba maoM JaUz @yaa, AaOr Balaa saca hOM @yaa

idla nao hma sao jaao kha, hma nao vaOsaa hI ikyaa
ifr kBaI fursata sao saaocaoMgao, baura qaa yaa Balaa

ek ktara maya ka jaba, patqar ko haozaoM par paDa
]sa ko saInao maoM BaI idla QaDka, yao ]sa nao BaI kha