gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Anand Bakshi Lata Mangeshkar Rahuldev Burman Amar Prem (1971) 
gaIta AanaMd baxaI lataa maMgaoSakr rahUladova bama-na Amar p`aoma 


rOnaa baItaI jaae, Saama naa Aae
inaMdIyaa naa Aae

Saama kao BaUlaa, Saama ka vaada
saMga idyao ko jaagao raQaa

iksa saaOtana nao raokI DgarIyaa
iksa baOrna sao laagaI najarIyaa

ibarha kI maarI pa`omaidvaanaI
tana mana pyaasaa AiKayaaoM maoM paanaI