gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Shailendra Lata Mangeshkar Shankar Jaikishan Aah (1953) 
gaIta SaOlaoMd` lataa maMgaoSakr SaMkr jayaikSana Aah 


rajaa kI AaegaI baarata, rMigalaI haogaI rata, magana maOM naacaUMgaI

rajaa ko maaqao italak lagaogaa, ranaI ko maaMga isaMdUr
maO BaI Apanao mana kI AaSaa paUrI kr}MgaI jar}r
maohMdI sao paIlao haoMgao, saholaIAaoM ko saaqa, magana maOM naacaUMgaI

ranaI ko saMga rajaa, DaolaI sajaa ko, calao jaae pardosa
jaba jaba ]na kI yaad AaegaI, idla pao lagaogaI zosa
naOnaaoM maoM haoMgaI barsaata, AMQaorI haogaI rata, AkolaI maOM naacaUMgaI