gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Anand Bakshi Mohhamad Rafi Kalyanji Anandji Jab Jab Phool Khile (1965) 
gaIta AanaMd baxaI maaohaommad rfI klyaaNajaI AanaMdjaI jaba jaba fUla iKalao 


pardoisayaaoM sao naa, AiKayaaM imalaanaa
pardoisayaaoM kao hO, ek idna jaanaa

pyaar sao Apanao, yao nahIM haotao
yao patqar hO, yao nahIM raotao
[na ko ilae naa AaMsaU bahanaa

naa yao baadla, naa yao taaro
yao kagaja ko fUla hOM saaro
[na fUlaaoM ko naa baaga lagaanaa