gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Shailendra Mukesh Shankar Jaikishan Anadi (1959) 
gaIta SaOlaoMd` maukoSa SaMkr jayaikSana AnaaDI 


sabakuC isaKaa hma nao, naa isaKaI haoiSayaarI
saca hOM duinayaa^M vaalaaoM, ko hma hOM AnaaDI

duinayaa nao iktanaa samaJaayaa, kaOna hOM Apanaa kaOna parayaa
ifr BaI idla kI caaoT Cupaakr, hma nao Aapa ka idla bahlaayaa
Kaud hI mar imaTnao kI yao ijad hOM hmaarI

idla ka camana ]jaDtao doKaa, pyaar ka rMga ]tartao doKaa
hma nao hr jaInao vaalao kao, Qana daOlata pao martao doKaa
idla pao marnao vaalao maroMgao iBakarI

AsalaI naklaI caohro doKao, idla pao saaO saaO paohro doKao
maoro duKatao idla sao paUCao, @yaa @yaa Kvaaba saunahro doKao
TUTa ijasa taaro pao najar qaI hmaarI