gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Lata Mangeshkar - Bappi Lahiri Bappi Lahiri Suraksha (1979) 
gaIta lataa_ bappaI laaihrI bappaI laaihrI saurxaa 


idla qaa Akolaa, Akolaa, saaqaI imalaa Alabaolaa
sapanao maoM BaI saaocaa naa qaa, Apanaa kao[- bana jaaegaa
caahoMgao hma taumho idla sao, imalao hao tauma mauiSkla sao
sapanao maoM BaI saaocaa naa qaa, Apanaa kao[- bana jaaegaa

laaKaaoM maoM AaMKao taao tauma pao hI jaa r}kI
saaMsao BaI tauma kao hI Apanaa banaa caukI
tauma maoM sanama Kaao jaaeMgao, idvaanao hma hao jaaeMgao
caahoMgao hma taumho idla sao.. .. ..

tauma kao hI idla idyaa, jaana BaI doMgao hma
ijaMdgaI kma huyaI, ifr janama lao laoMgao hma
jaa ko BaI hma Aa jaaeMgao, ifr sao taumho paa jaaeMgao
caahoMgao hma taumho idla sao.. .. ..