gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Bharat Vyas Lata Mangeshkar Vasant Desai Goonj Uthi Shahnai (1959) 
gaIta Barta vyaasa lataa maMgaoSakr vasaMta dosaaAI gaMUja ]zI Sahnaa[- 


taoro saUr AaOr maoro gaIta, daonaao imalakr banaogaI pa`Ita

QaDkna maoM taU hOM samaayaa huAa, KayaalaaoM maoM taU hI taU Cayaa huAa
duinayaa ko maolao maoM laaKaaoM imalao, magar taU hI taU idla kao Baayaa huAa
maO taorI jaaogana, taU maora maIta, daonaao imalakr banaogaI pa`Ita

mauJa kao Agar BaUla jaaAaogao tauma, mauJa sao Agar dUr jaaAaogao tauma
maorI maaohbbata maoM taaisar hO, taao iKaMcako maoro paasa AaAaogao tauma
doKaao hmaarI haogaI jaIta, daonaao imalakr banaogaI pa`Ita
doKaao hmaarI haoga jaIta