gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Majrooh Sultanpuri Parveen Sultana Rahuldev Burman Kudrat (1981) 
gaIta majar}h saultaanapaurI parvaIna saulataanaa rahUladova bama-na kudrta 


hmao tauma sao pyaar iktanaa, yao hma nahIM jaanatao
magar jaI nahIM saktao, taumharo baInaa

maO taao sada kI taumhrI idvaanaI
BaUla gae saOyyaa pa`Ita pauranaI, kdr naa jaanaI

kao[- jaao Daro, tauma pao nayanavaa
doKaa naa jaae maaosao sajanavaa, jalao maaora manavaa