gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Anjaan Manna Dey Kalyanji Anandji Lawaris (1981) 
gaIta AMjaana mannaa Do klyaaNajaI AanaMdjaI laavaarIsa 


ijasaka kao[- nahIM ]saka taao Kauda hOM yaarao
maO nahIM khtaa iktaabaaoM maoM ilaKaa hOM yaarao

ijasanao paOda ikyaa duinayaa^M maoM vahI paalaogaa
hma kao hr maaoD pao, hr jaulma sao bacaa laogaa
Apanao baMdao sao kha, kba vaao jauda hOM yaarao

jaulma [nsaana ka jaba hd sao gaujar jaataa hO
vaao iksaI AaOr hI saUrta maoM paasa Aataa hO
Anaiganata r}pa maoM vaao hma sao imalaa hOM yaarao