gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Neeraj Lata Mangeshkar Sachindev Burman Prem Pujari (1970) 
gaIta naIrja lataa maMgaoSakr saicanadova bama-na p`aoma paujaarI 


rMgaIlaa ro, taoro rMga maoM, yaU rMgaa hOM, maora mana
Cilayaa ro, naa bauJao hOM, iksaI jala sao yao jalana

palakaoM ko JaUlao pao, sapanaao kI DaorI
pyaar nao baaMQaI jaao, taU nao vaao taaoDI
Kaola yao kOsaa ro, kOsaa ro saaqaI
idyaa taao JaUmao hOM, raoe hOM baataI
khI BaI jaae ro, raoe yaa gaae ro
caOna naa paae ro ihyaa, vaah ro pyaar vaah ro vaah

duKa maora dulha hOM, ibarha hOM DaolaI
AaMsaU kI saaDI hOM, AahaoM kI caaolaI
Aaga maOM paI]} ro, jaOsao hao paanaI
naa ro dIvaanaI hU^M, paIDa kI ranaI
manavaa yao jalao hOM, jaga saara Clao hOM
saa^Msa @yaaoM calao hOM ipayaa, vaah ro pyaar vaah ro vaah


maOMnao taao isaMcaI ro, taorI yao rahoM
baahaoM maoM taorI @yaaoM, AaOraoM kI baahoM
kOsao taU BaUlaa vah, fUlaaoM saI rataoM
samaJaI jaba AaMKaao nao, AMaKaaoM kI baataoM
gaava hr CUTa ro, sapanaa hr TUTa ro
ifr BaI taU r}za ro, ipayaa, vaah ro pyaar vaah ro vaah