gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Qamar Jalalabadi Mukesh Kalyanji Anandji Upkar (1967) 
gaIta kmaar jalaalaabaadI maukoSa klyaaNajaI AanaMdjaI ]pakar 


idvaanaaoM sao yao mata paUCao, idvaanaaoM pao @yaa gaujarI hOM
ha ]na ko idlaaoM sao yao paUCao, ArmaanaaoM pao @yaa gaujarI hOM

AaOraoM kao paIlaatao rhtao hO, AaOr Kaud pyaasao rh jaatao hOM
yao paInaovaalao @yaa jaanao, paOmaanaaoM pao @yaa gaujarI hOM

maailak nao banaayaa [nsaaM kao, [nsaana maaohbbata kr baOza
vaao ]par baOza @yaa jaanao, [nsaanaaoM pao @yaa gaujarI hOM