gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Anand Bakshi Lata Mangeshkar - Udit Narayan Uttam Singh Dil To Pagal Hai 
gaIta AanaMd baxaI lataa _ ]idta naarayaNa ]ttama isaMga idla taao paagala hO 


Aroro Aro yao @yaa huAa, maOnao naa yao jaanaa
Aroro Aro bana jaae naa, khI kao[- Afsaanaa
Aroro Aro kuC hao gayaa, kao[- naa pahcaanaa
Aroro Aro banataa hOM taao, bana jaae Afsaanaa

haqa maora qaama laao, saaqa jaba tak hao
baata kuC haotaI rho, baata jaba tak hao
saamanao baOzo rhao tauma rata jaba tak hao

naama @yaa do @yaa kho, idla ko maaOsama kao
Aaga jaOsao laga gayaI, Aaja Sabanama kao
eosaa lagataa hOM iksaI nao, CU ilayaa hma kao

tauma calao jaaAao jara, hma saMBala jaae
QaDknao idla kI khI, naa macala jaae
va@ta sao Aagao khI naa, hma inakla jaae

hma maoM tauma maoM kuC taao hO, kuC nahIM hOM @yaa
AaOr kuC hao jaae taao, kuC yakIM hOM @yaa
doKa laao yao idla jaha qaa, yao vahI hOM @yaa