gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Gulzar Lata Mangeshkar Rahuldev Burman Ghar (1978) 
gaIta gaulajaar lataa maMgaoSakr rahUladova bama-na Gar 


taoro baInaa ijayaa jaae naa
ibana taoro, taoro ibana saajanaa
saaMsa maoM saaMsa Aae naa

jaba BaI KayaalaaoM maoM taU Aae
maoro badna sao KauSabaU Aae
mahko badna maoM rha naa jaae, rha jaae naa

roSamaI ratao raoja naa haogaI
yao saaOgaatao raoja naa haogaI
ijaMdgaI tauJa baIna rasa naa Aae, rasa Aae naa