gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Sameer Nadeem - Shravan Sajaan (1991) 
gaIta samaIr nadIma_E`avaNa saajana 


bahaota pyaar krtao hOM, tauma kao sanama
ksama caaho lao laao, Kauda kI ksama

hmaarI gaja%la hOM, tasavvaUr taumhara
taumharo baInaa Aba naa jaInaa gavaaMra
taumho yaU hI caahoMgao jaba tak hOM dma

saagar kI baahaoM mao, maaOjao hOM ijatanaI
hma kao BaI tauma sao, maaohbbata hOM ]tanaI
ko yao baokrarI naa Aba haogaI kma