gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Indeevar Yeshudaas Usha Khanna Saajan Bina Suhagan (1978) 
gaIta [Midvar yaoSaudasa ]Xaa Kannaa saajana ibanaa sauhagana 


maQaubana KauSabaU dotaa hO, saagar saavana dotaa hO
jaInaa ]saka jaInaa hO, jaao AaOraoM kao jaIvana dotaa hO

saUrja naa bana paae taao bana ko idpak jalataa cala
fUla imalao yaa AMgaaro, saca kI rahaoM pao calataa cala
pyaar idlaaoM kao dotaa hO, ASkaoM kao damana dotaa hO
jaInaa ]saka jaInaa hO, jaao AaOraoM kao jaIvana dotaa hO

calataI hOM lahra ko pavana, ko saaMsa saBaI kI calataI rho
laaogaaoM nao tyaaga ide jaIvana, ko pa`Ita idlaaoM maoM palataI rho
idla vaao idla hOM jaao AaOraoM kao ApanaI QaDkna dotaa hO
jaInaa ]saka jaInaa hO, jaao AaOraoM kao jaIvana dotaa hO