gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Hasan Kamaal Salma Agha Ravi Nikaah (1982) 
gaIta hsana kmaala salamaa Aagaa rvaI inakah 


idla ko ArmaaM AasaUAaoM maoM bah gae
hma vafa kr ko BaI tanaha rh gae

ijaMdgaI ek pyaasa bana kr rh gayaI
pyaar ko ikssao AQauro rh gae

Saayad ]naka AaKarI hao yao isatama
hr isatama yao saaoca kr hma sah gae

Kaud kao BaI hma nao imaTa Dalaa magar
fasalao jaao drimayaaM qao rh gae