gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Gulzar Suresh Wadkar Hridayanath Mangeshkar Lekin (1990) 
gaIta gaulajaar sauroSa vaaDkr paM. +dyanaaqa maMgaoSakr laoikna 


saurma[- Saama, [sa tarh Aae
saaMsa laotao hO, ijasa tarh saayao

kao[- AahT nahI, badna kI khI
ifr BaI lagataa hO, taU yahI hOM khI
va@ta jaataa saunaayaI dotaa hOM
taora saayaa idKaayaI dotaa hOM
jaOsao KauSabaU najar sao CU jaae

idna ka jaao BaI pahr gaujartaa hOM
kao[- ehsaana saa ]tartaa hOM
va@ta ko paa^Mva doKataa hU maOM
raoja yao CaMva doKataa hU maOM
Aae jaOsao kao[- Kayaala Aae