gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Talat Mehmood Jaidev Kinare Kinare (1963) 
gaIta talata maohmaUd jayadova iknaaro iknaaro 


doKa laI taorI Kauda[-, basa maora idla Bar gayaa
taorI rhmata caUpa rhI, maOM raotao raotao mar gayaa

maoro maailak @yaa khU, taorI duvaaAaoM ka froba
mauJa pao yaU Cayaa ko mauJa kao, Gar sao baoGar kr gayaa

vaao baharo naacataI qaI, JaUmataI qaI badilayaaM
ApanaI iksmata yaad Aatao hI, maora jaI Dr gayaa