gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Gulzar Anoop Ghoshal Rahuldev Burman Masoom (1982) 
gaIta gaulajaar Anaupa GaaoXala rahUladova bama-na maasaUma 


tauJa sao naaraja nahIM ijaMdgaI, hOrana hU maOM
taoro maasaUma savaalaaoM sao paroSaana hU maOM

jaInao ko ilae saaocaa hI nahI, dd- saMBaalanao haoMgao
mauskurae taao, mauskuranao ko kja- ]taarnao haoMgao
mauskura]} kBaI taao lagataa hO, jaOsao haozaoM pao, kja- rKaa hO

ijaMdgaI taoro gama nao hmao irStao nayao samaJaae
imalao jaao hmao, QaUpa maoM imalao CaMva ko zMDo saayao

Aaja Agar Bar AayaI hO, baUMdo barsa jaaegaI
kla @yaa pataa [na ko ilae, AaMKao tarsa jaaegaI
jaanao kba gama huAa, kha Kaaoyaa, ek AaMsaU, Cupaa ko rKaa qaa