gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Rahat Indori Sanjeevani Bhelande - Kumar Sanu Anu Malik Kareeb (1998) 
gaIta rahta [MdaOrI saMjaIvanaI BaolaaMDo _ kumaar saanaU AnaU mailak krIba 


yao @yaa huAa, kOsao huAa, yao kba huAa, @yaa pataa

caaorI caaorI jaba najaro imalaI, caaorI caaorI ifr inaMdo ]DI
caaorI caaorI yao idlanao kha, caaorI maoM BaI hOM majaa

@yaa jaanao @yaa imala gayaa, @yaa jaanao @yaa Kaao gayaa
taumanao yao @yaa kr idyaa, mauJakao yao @yaa hao gayaa
palakoM JaUkI, palako ]zI, @yaa kh idyaa, @yaa saunaa

fUlaaoM ko KvaabaaoMmao Aakr, KauSabaU caura lao gayaI
baadla ka AaMcala BaI Aakr, paagala hvaa lao gayaI
ek fula nao ek fula sao ifr kana maoM kuC kha

irStaaoMko inalao BaMvar, kuC AaOr gahro hue
taoro maoro saayao hOM paanaI pao zhro hue
jaba pyaar ka maaotaI igara, bananao lagaa dayara