gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Sameer Kumar Sanu Adesh Srivastava Shikari (2000) 
gaIta samaIr kumaar saanaU AadoSa Ea`Ivaastava iSakarI 


bahaota KaubasaUrta gaja%la ilaKa rha hU
taumho doKakr Aajakla ilaKa rha hU

imalao kba kha, iktanao lamaho gaujaaro
maO igana igana ko vaao saaro pala ilaKa rha hU

taumharo javaaM KaubasaUrta badna kao
taraSaa huAa ek mahla ilaKa rha hU

na paUCao maorI baokrarI ka Aalama
maO rataaoM kao krvaT badla ilaKa rha hU