gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Gulzar Asha Bhosle Rahuldev Burman Ijjazat (1986) 
gaIta gaulajaar AaSaa Baaosalao rahUladova bama-na [jaajata 


KaalaI haqa Saama AayaI hO, KaalaI haqa jaaegaI
Aaja BaI naa Aayaa kao[-, KaalaI laaOT jaaegaI

Aaja BaI naa Aae AaMsaU, Aaja BaI naa BaIgao naOnaa
Aaja BaI yao kaorI rOnaa, kaorI laaOT jaaegaI

rata kI isayaahI kao[-, Aae taao imaTae naa
Aaja naa imaTayaI taao yao, kla BaI laaOT AaegaI