gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Indeevar Manahar Udhas Kalyanji Anandji Qurbani (1981) 
gaIta [Midvar manahr ]Qaasa klyaaNajaI AanaMdjaI kubaa-naI 


hma taumho caahtao hOM eosao
marnaovaalaa kao[-, ijaMdgaI caahtaa hao jaOsao

r}z jaaAao Agar tauma taao @yaa hao
pala maoM eosao lagao, ijasma sao jaana jaOsao jauda hao

ijaMdgaI ibana taumharo AQaurI
tauma kao paa laU Agar, hr kmaI maorI hao jaae paurI

lao calaoMgao taumho hma vaha par
tanaha[- sanama, Sahnaa[- bana jaae jaha par