gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Naqsh Lyallpuri Asha Bhosle Jaidev Wohi Baat (1977) 
gaIta na@Sa laayalapaUrI AaSaa Baaosalao jayadova vahI baata 


jahr dotaa hO, mauJao kao[- dvaaM dotaa hO
jaao BaI imalataa hO, maoro gama kao baZa dotaa hO

@yaao saulagataI hOM maoro idlamao pauranaI yaado
kaOna bauJatao hue SaaolaaoM kao hvaa dotaa hO

hala hsa hsa ko baulaataa hOM kBaI baahaoM mao
kBaI maaJaI mauJao rao rao ko sada dotaa hO