gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Javed Akhtar Kumar Sanu Rahuldev Burman 1942 A Love Story (1995) 
gaIta jaavaod AKtar kumaar saanaU rahUladova bama-na 1942 A lavh sTaorI 


ek laDkI kao doKaa taao eosaa lagaa

jaOsao iKalataa gaulaaba, jaOsao Saayar ka Kvaaba
jaOsao ]jalaI ikrna, jaOsao bana maoM ihrna
jaOsao caaMdnaI rata, jaOsao namaI- kI baata
jaOsao maMidr maoM hao ek jalataa idyaa

ek laDkI kao doKaa taao eosaa lagaa
jaOsao saubah ka r}pa, jaOsao sadI- kI QaUpa
jaOsao baInaa kI taana, jaOsao rMgaao kI jaana
jaOsao balaKaae baola, jaOsao lahraoM ka Kaola
jaOsao KauSabaU ilae Aae zMDI hvaa

ek laDkI kao doKaa taao eosaa lagaa
jaOsao naacataa maaor, jaOsao  roSama kI Daor
jaOsao pairyaaoM ka raga, jaOsao saMdla kI Aaga
jaOsao saaolaa isaMgaar, jaOsao rsa kI pauhar
jaOsao Aaihstaa Aaihstaa baZ%taa naSaa