gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Shaharyaar Asha Bhosle Shiv Hari Faasale(1985) 
gaIta Sahryaar AaSaa Baaosalao iSava hrI fasalao 


yaU taao imalanao kao hma imalao hOM bahaota
drimayaaM ifr BaI fasalao hOM bahaota

taU imalaI BaI taao caMd pala ko ilae
tauJa sao eo ijaMdgaI, igalao hOM bahaota

ek, dao yaado AaOr tanaha[-
pyaar krnao ko yao isalao hOM bahaota

AaMKa ko Aa[-nao maoM doKaao taao
dUr tak fUla sao iKalao hOM bahaota