gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Anand Bakshi Kishor Kumar Rahuldev Burman Amar Prem (1971) 
gaIta AanaMd baxaI ikSaaor kumaar rahUladova bama-na Amar p`aoma 


icaMgaarI kao[- BaDko, taao saavana ]sao bauJaae
saavana jaao Agana lagaae, ]sao kaOna bauJaae?
pataJaD jaao baaga ]jaaDo, vaao baaga bahar iKalaae
jaao baaga bahar maoM ]jaDo, ]sao kaOna iKalaae?

hma sao mata paUCao kOsao, maMidr TUTa sapanaaoM ka
laaogaaoM kI baata nahIM hO, yao ikssaa hOM ApanaaoM ka
kao[- duSmana zoMsa lagaae, taao maIta ijayaa bahlaae
manamaIta jaao GaaMva lagaae, ]sao kaOna imaTae?

naa jaanao @yaa hao jaataa, jaanao hma @yaa kr jaatao
paItao hOM taao ijaMda hO, naa ipatao taao mar jaatao
duinayaa jaao pyaasaa rKao, taao maidra pyaasa bauJaae
maidra jaao pyaasa lagaae, ]sao kaOna bauJaae?

maanaa taUfaM ko Aagao, nahIM calataa jaaor iksaI ka
maaOjaaoM ka daoXa nahIM hO, yao daoXa hOM AaOr iksaI ka
maJaQaar maoM naOyyaa Daolao, taao maaMJaI paar lagaae
maaMJaI jaao naava DUbaaoe ]sao kaOna bacaae?