gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Shailendra Lata Mangeshkar Sachindev Burman Guide(1965) 
gaIta SaOlaoMd` lataa maMgaoSakr saicanadova bama-na gaa[-D 


ipayaa taaosao naOnaa laagao ro, naOnaa laagao ro
jaanao @yaa hao Aba Aagao ro

AayaI haolaI AayaI, saba rMga laayaI
ibana taoro haolaI BaI naa Baae
Bar ipacakarI, saiKayaaoM nao maarI
iBagaI maaorI saarI, tana badna maaora kaMpao qar qar
iQanak iQana iQana, iQanak iQana iQana

rata kao jaba caaMd camako, jala ]zo tana maora
maO khU mata kr Aao caMda, [sa galaI ka fora
Aanaa maaora saOyaa jaba Aae
camaknaa ]sa rata kao jaba, imalaoMgao tanamana, imalaoMgao tanamana