gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Saahir Ludhiyanvi Geeta Dutt Sachindev Burman Baazi (1951) 
gaIta saaihr lauiQayaanavaI gaItaa dtta saicanadova bama-na baaJaI 


tadbaIr sao ibagaDI huyaI, takdIr banaa lao
Apanao pao Baraosaa hOM taao, ek daMva lagaa lao

Drtaa hOM jamaanao kI inagaahaoM sao Balaa @yaU
[nsaaf taoro saaqa hO, [ljaama ]za lao

@yaa Kaak vaao jaInaa hO, jaao Apanao hI ilae hao
Kaud imaT ko, iksaI AaOr kao imaTnao sao bacaa lao

TUTo hue patavaar hO, kStaI ko taao hma @yaa
harI huyaI baahaoM kao hI patavaar banaa do