gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Shailendra Asha Bhosle Sachindev Burman Bandini (1963) 
gaIta SaOlaoMd` AaSaa Baaosalao saicanadova bama-na baMidnaI 


Aba ko barsa Baoja BaOyyaa kao baabaUla
saavana maoM ilajaao baulaaya ro
laaOToMgaI jaba maoro, bacapana kI saiKayaa
idjaao saMdosaa iBajaaya ro

AMbauvaa talao ifr sao, JaUlao paDoMgao
irmaiJama paDoMgaI pauharo
laaOToMgaI ifr taoro, AaMgana maoM baabaUla
saavana kI zMDI baharo
Clako nayana maaora, ksako ro ijayara
bacapana kI jaba yaad Aae ro

baOrna javaanaI nao iCnao iKalaaOnao
AaOr maorI gauDIyaa caurayaI
baabaUla qaI maOM taoro naajaaoM kI paalaI
ifr @yaU, huyaI maOM parayaI
baItao ro jauga kao[- icazIyaa naa paataI
naa kao[- naOhr sao Aae ro