gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Saahir Ludhiyanvi Mohhamad Rafi Roshan Chitralekha (1964) 
gaIta saaihr lauiQayaanavaI maaohaommad rfI raoSana ica~alaoKaa 


mana ro taU kaho naa QaIr Qaro
vaao inarmaaohI maaoh naa jaanao, ijanaka maaoh kro

[sa jaIvana kI caZ%taI ZlataI, QaUpa kao iksa nao baaMQaa
rMga pao iksa nao pahro Dalao, r}pa kao iksa nao baaMQaa
kaho yao jatana kro, mana ro ...

]tanaa hI ]pakar samaJa, kao[- ijatanaa saaqa inaBaae
janama_marNa ka maola hOM sapanaa, yao sapanaa ibasara do
kao[- naa saMga maro, mana ro ...