gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Gulshan Bawara Kishor Kumar Rajesh Roshan Nishan 
gaIta gaulaSana baavara ikSaaor kumaar rajaoSa raoSana inaSaana 


lahraoM kI tarh yaadoM, idla sao TkrataI hOM
taUfana ]zataI hOM

iksmata maoM hO, Gaaor AMQaoro
ratao saulagataI, QaUMdlao savaoro

taktao taktao, saunaI rahoM
paqara gayaI hO, Aba taao inagaahoM

barsaaoM sao idla pao, baaoJa ]zae
ZUMZ rha hU, pyaar ko saayao