gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Gulzar Kishor Kumar Rahuldev Burman Kinara (1976) 
gaIta gaulajaar ikSaaor kumaar rahUladova bama-na iknaara 


jaanao @yaa saaocakr nahIM gaujara
ek pala rataBar nahIM gaujara

ApanaI tanaha[- ka AaOraoM sao naa iSakvaa krnaa
tauma Akolao hI nahIM hao saBaI Akolao hO
yao Akolaa safr nahIM gaujara

dao GaDI jaInao kI maaohlata taao imalaI hOM saba kao
tauma BaI imala jaaAao GaDIBar taao yao gama haotaa hO
ek GaDI ka safr nahIM gaujara