gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Gulzar Lata Mangeshkar Madan mohan Mausam(1975) 
gaIta gaulajaar lataa maMgaoSakr madna maaohna maaOsama 


r}ko r}ko sao kdma, r}k ko baar baar calao
krar laoko taoro, dr sao baokrar calao

saubah naa AayaI, k[- baar naIMd sao jaagao
qaI ek rata kI yao ijaMdgaI, gaujaar calao

]zae ifrtao qao ehsaana idla ka saInao par
lao taoro kdmaaoM maoM yao kja- BaI ]taar calao