gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Anand Bakshi Kishor Kumar Rahuldev Burman Amar Prem (1971) 
gaIta AanaMd baxaI ikSaaor kumaar rahUladova bama-na Amar p`aoma 


yao @yaa huAa, kOsao huAa, kba huAa
@yaao huAa, jaba huAa, taba huAa
CaoDao, yao naa saaocaao

hma @yaao, iSakvaa kro JaUza
@yaa huAa jaao idla TUTa
SaISao ka iKalaaOnaa qaa
kuC naa kuC taao haonaa qaa, huAa

hmanao jaao doKaa qaa, saunaa qaa
@yaa bataae vaao @yaa qaa
sapanaa salaaonaa qaa
Kata\ma taao haonaa qaa, huAa

eo idla, cala paIkr JaUmao
[nhI gailayaaoM maoM GaUmao
yaha tauJao Kaaonaa qaa
badnaama haonaa qaa, huAa