gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Indeevar Mukesh Usha Khanna Lal Bangla (1966) 
gaIta [Midvar maukoSa ]Xaa Kannaa laala baMgalaa 


caaMd kao @yaa maalaUma, caahtaa hOM ]sao kao[- cakaor
vaao baocaara dUr sao doKao, kro naa kao[- Saaor

dUr sao doKao AaOr lalacaae
pyaasa najar kI baZtaI jaae
badlaI @yaa jaanao, hOM paagala iksako mana ka maaor

saaqa calao taao saaqa inaBaanaa
maoro saaqaI BaUla naa jaanaa
maOnao taumharo haqa maoM do dI ApanaI jaIvana Daor