gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Asad Bhopali Laxmikant Pyarelal Parasmani (1963) 
gaIta Asad BaaopaalaI laxmaIkaMta pyaarolaala paarsamaNaI 


hsataa huAa naUranaI caohra, kalaI jaulfo rMga saunahra
taorI javaanaI taaobaa taaobaa ro idlar}baa, idlar}baa

pahlao taorI AaKaaoM nao laUT ilayaa dUr sao
ifr yao isatama tana tana ko doKanaa gaur}r sao
Aao dIvaanao, taU @yaa jaanao
idla kI baokrarIyaa^M hOM @yaa

jaI Bar ko taDpaa lao, jaI Bar ko vaar kr
saba kuC gavaara hOM qaaoDa saa pyaar kr
taU hOM idla maoM, idla mauiSkla maoM
Aba naa idla kI mauiSklao baZa