gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Mukesh Milap 
gaIta maukoSa imalaapa 


k[- saidyaaoM sao, k[- janmaaoM sao
taoro pyaar kao tarsao maora mana
Aa jaa, Aa jaa ko AQaUra hOM Apanaa imalana

rahaoM maoM khI najar Aayaa, Apanao hI KayaalaaoM ka saayaa
kuC dor maora mana lahrayaa, ifr DUba gayaI AaSaa kI ikrna

sapanaaoM sao mauJao na yaU^M bahlaa, paayala ko saaoe gaIta jagaa
saunasaana hOM jaIvana kI baigayaa^M, saunaa hOM baharaoM ka AaMgana