gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Anand Bakshi Lata Mangeshkar - Manna Dey Sachindev Burman Jyoti (1969) 
gaIta AanaMd baxaI lataa _ mannaa Do saicanadova bama-na jyaaotaI 


saaoca ko gagana JaUmao,ABaI caaMd inakla Aaegaa
iJalaimala camakoMgao taaro
caaMd jaba inakla Aaegaa,doKaogaa na kao[- gagana kao
caaMd kao hI doKaoMgao saaro

fUla jaao iKalao naa taao kOsao ,baagaaoM maoM Aae bahar
idpa naa jalao taao savairyaa,kOsao imaTo AMQakar
rata doKaao iktanaI hOM kalaI,ABaI caaMd inakala Aaegaa

caaMdnaI sao BaI tauma hsaIna hao,najadIk AaAao jara
caaMdko inaklanao talak taao,tauma JagamagaAao jara
rata doKaao iktanaI hOM kalaI,ABaI caaMd inakla Aaegaa