gaItakar
gaaiyaka
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Kaifi Azami Lata Mangeshkar Khayyam Aakhri Khat 
gaIta kOfI AaJamaI lataa maMgaoSakr Kayyaama AaKarI Kata 


baharaoM maora jaIvana BaI savaaraoM
kao[- Aae khI sao, yaU paukarao

tauma hI sao idla isaKaa hOM taDpanaa
tauma hI kao daoSa dUMgaI, eo najaaraoM

rcaaAao kao[- kjara, laaAao gajara
lacaktaI DailayaaoM tauma, fUla vaarao

lagaaAao maoro [na haqaaoM maoM maohMdI
sajaaAao maaMga maorI, yaa isaQaarao