gaItakar
gaayak
saMgaItakar
ica~apaT
gaIta

marazI
 


 
Lyrics in English Anand Bakshi Anwar Laxmikant Pyarelal Arpan (1983) 
gaIta AanaMd baxaI Anvar laxmaIkaMta pyaarolaala Apa-na 


maaohbbata Aba itajaarta bana gayaI hOM
itajaarta Aba maaohbbata bana gayaI hOM

iksaI sao Kaolanaa ifr CaoD donaa
iKalaaOnaaoM kI tarh idla taaoD donaa
hsaInaaoM kI yao Aadta bana gayaI hOM

kBaI qaa naama [sa ka baovafa[-
magar Aba Aaja kla yao baohyaa[-
SarIfaoM kI Sarafta bana gayaI hOM

iksaI maMidr kI maurta qaI kBaI yao
baDI hI Kaubasaurta qaI kBaI yao
magar @yaa [sa kI saUrta bana gayaI hOM